Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.mastercom.com.pl

    Postanowienia ogólne
    Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca
    Warunki zawierania umowy sprzedaży
    Sposoby płatności
    Koszt, termin i sposoby dostawy
    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych, odstąpienie od umowy
    Postępowanie reklamacyjne
    Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
    Postanowienia końcowe


    1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mastercom.com.pl prowadzony jest przez firmę IQ Anna Skonieczna. Adres miejsca prowadzenia działalności (siedziby) i adres do korespondencji:91-078 Łódź , ul. Marcina Kasprzaka 64b, numer NIP: 7292595511, adres poczty elektronicznej: sklep@mastercom.com.pl , tel. 422050235, 537 102 106
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma IQ Anna Skonieczna. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza IQ Anna Skonieczna ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania lub usunięcia.
1.4. Definicje:

    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.mastercom.com.pl
    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - IQ Anna Skonieczna, 91-078 Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 64b, numer NIP: 729-259-55-11, adres poczty elektronicznej: sklep@mastercom.com.pl , tel.42 205 02 22, 537 102 106
    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Potwierdź” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.5. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.6. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

3.  WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA:

3.1. Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej
3.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
3.3. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
a) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu dotyczącego zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4.6. Dla Państwa wygody zawsze wystawiamy faktury VAT dlatego w formularzu zamówienia prosimy o wstawienie danych. Jeżeli zakupu dokonuje konsument, zostanie wystawiona faktura VAT na osobę fizyczną zgodnie z danymi wypełnionymi w formularzu podczas składania zamówienia. Faktura wysyłana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.
4.7. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane przez niego w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem produktów, których wady zostały wyraźnie wskazane w ofercie sprzedaży.

5.  SPOSOBY  PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

    Płatność za pośrednictwem Przelewy24.pl
    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Aktualne numery rachunków bankowych dostępne są w witrynie internetowej Sprzedawcy  www.mastercom.com.pl w zakładce „Formy płatności”.

6.  KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniową. Czas dostawy 1 do 5 dni roboczych.
    Przesyłka za pomocą firmy INPOST – Paczkomaty. Czas dostawy 1 do 5 dni roboczych.
    Odbiór osobisty w dni robocze w siedzibie firmy.Informacja o gotowości do odbioru zostanie przesłana przez e-mail lub sms do klienta. Od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 16:00. Sobota, Niedziela – nieczynne.
    Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, płatności oraz wagi Produktu. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostaw”.
6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Zamówienia poprawnie złożone i opłacone do 13:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego.    

7.  WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH, ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

7.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu rzeczy sprzedawcy. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zgodnie z ustawą konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności najpóźniej w ciągu 14 dniu, w tym koszty przesyłki, za wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy do sprzedawcy.
    Informujemy, że jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia produktu oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zgodnie z ustawą sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu. Konsument we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza towar sprzedającemu oraz ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu.
    Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@mastercom.com.pl , lub adres korespondencyjny. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Produkt powinien zostać odesłany sprzedawcy w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie na adres: IQ Anna Skonieczna,  91-078 Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 64b, z dopiskiem (Zwrot w terminie 14 dni). W przypadku przesłania oświadczenia lub formularza o odstąpieniu od umowy drogą mailową konsument jest proszony o dołączenie do przesyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Miejscowość i data: ........................................ Imię i nazwisko kupującego: .................................
Adres kupującego: ...........................................  Adres e-mail kupującego: ................................ Telefon kupującego: ....................................
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór):
Jako konsument oświadczam, że korzystam z ustawowego prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży następujących produktów: (…. nazwy kupionych przedmiotów.....)
Data zawarcia umowy to: (..data zamówienia..)  
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ................................... Dane posiadacza rachunku bankowego: ................................................
Data i podpis konsumenta: (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)

7.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży
8.2  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia 30.05.2014 "O Prawach konsumenta".
Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mastercom.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby sprzedającego.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient poda inny sposób.
W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
8.3  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mastercom.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby sprzedającego.
    Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

9.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
9.2 W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.3 W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
9.4 Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
9.5 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
9.8 W przypadku sprzedaży towaru w obrocie profesjonalnym pomiędzy przedsiębiorcami w oparciu o art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Strony ustalają  w szczególności że nie ponosi on odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:

    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
    Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
    Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
    W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawą z dnia 30.05.2014 "O Prawach konsumenta" oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl